Zespół

Juliusz Gardawski

Kierownik polskiej części projektu PREWORK
Juliusz Gardawski

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autor licznych publikacji, w tym książek Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka (2009), Związki zawodowe na rozdrożu (2001), Świadomość ekonomiczna w czasach przełomu (1992), Robotnicy (1991) a także redaktor tomów zbiorowych Rzemieślnicy i biznesmeni (2013) oraz Polacy pracujący a kryzys fordyzmu (2009). Profesor Gardawski przez wiele lat prowadził szeroko zakrojone badania „Polacy pracujący”, jest również autorem wskaźnika gospodarki dobrze urządzonej.

Regularnie współpracuje z Europejskim Instytutem Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli, Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, Europejską Fundację na Recz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz Fundacją im. Friedricha Eberta (FES). Redaktor naczelny czasopisma naukowego Warsaw Forum of Economic Sociology.

Vera Trappmann

Kierownik niemieckiej części projektu PREWORK
Vera Trappmann

Doktor filozofii, (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2009), od 2015 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Leeds (Leeds University Business School). Przed przyjęciem katedry w Leeds pracowała jako adiunkt (Junior Professor) na Europeistyce na Uniwersytecie w Magdeburgu. W obszarze jej zainteresowań akademickich znajdują się: socjologia pracy, stosunki pracy w perspektywie porównawczej, restrukturyzacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także krytyczna ekonomia polityczna ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju.

Jest członkinią m.in. Centre for Employment Relations, Innovation and Change (CERIC) Leeds University; Rady Programowej Social Europe, Polsko-Niemieckiej Sieci Polityki Progresywnej, a także redakcji czasopism emecon (Employment and Economy in Central and Eastern Europe) oraz Warsaw Forum of Economic Sociology.

Autorka ponad 50 artykułów naukowych, raportów eksperckich oraz książek, w tym m.in.: Fallen Heroes in Global Capitalism. Workers and the Restructuring of the Polish Steel Industry. (Houndsmill Palgrave MacMillan 2015); współredaktorka [wraz z K. Bluhm, B. Martens] Business Leaders and New Varieties of Capitalism in Post-Communist Europe. London: Routledge, 2015) oraz [wraz z A. Kutter] Das Erbe des Beitritts. Europäisierung in Mittel- und Osteuropa (The Legacy of Accession. Europeanisation in Central and Eastern Europe (Baden-Baden: Nomos Verlag, 2006)

Adam Mrozowicki

Kierownik zespołu badawczego PREWORK w Uniwersytecie Wrocławskim
Adam Mrozowicki

Doktor nauk społecznych (Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia, 2009), doktor habilitowany nauk społecznych (specjalność socjologia gospodarki, Uniwersytet Wrocławski, 2016), adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze socjologii pracy, porównawczych stosunków pracy, krytycznego realizmu społecznego oraz metodologii jakościowych badań społecznych. Przewodniczący Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wiceprzewodniczący Komitetu Badawczego 44 „Ruchy pracownicze” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych w Brukseli i Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Autor „Coping with Social Change. Life strategies of Workers in Poland’s New Capitalism” (Leuven University Press 2011) i ponad 80 artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach, książkach oraz opracowaniach eksperckich.

Więcej informacji: www.mrozowicki.pl

Jan Czarzasty

Badacz
Jan Czarzasty

Ddoktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, SGH, 2009), adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH, członek zespołu badawczego PREWORK w SGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują socjologię ekonomiczną, indywidualne i zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny, kulturę organizacyjną oraz porównawcze studia nad współczesnym kapitalizmem. Długoletni korespondent Working Conditions and Industrial Relations Observatory (EurWORK) – wcześniej the European Industrial Relation Observatory (EIRO), European Monitoring Change Centre (EMCC) i European Working Conditions Observatory (EWCO) – prowadzonych przez Europejską Fundację na Recz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Research Fellow w Central European Labour Studies Institute (CELSI) w Bratysławie. Sekretarz redakcji Warsaw Forum of Economic Sociology, a recenzowanego periodyku naukowego ukazującego się w języku angielskim na SGH oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Dialogu. Pismo Dialogu Społecznego. Współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli, Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz Fundacji im. Friedricha Eberta (FES). Autor książki Stosunki pracy w handle wielkopowierzchniowym w Polsce (SGH 2010) i ponad 40 artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach, książkach oraz opracowaniach eksperckich.

Agata Krasowska

Badaczka
Agata Krasowska

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą teorii zmian społecznych, teorii konfliktów społecznych oraz socjologii wiedzy i kultury. Jest autorką wielu artykułów dotyczących socjologicznych teorii sprawstwa i podmiotowości, i ich empirycznych przejawów. Obecnie jej zainteresowania badawcze dotyczą kwestii prekaryzacji, sprawstwa i metodologii badań jakościowych: metoda biograficzna, autoetnografia, obserwacja, analiza tekstów pisanych (dzienniki, pamiętniki, autobiografie).

Więcej informacji: www.agatakrasowska.pl.

Jule-Marie Lorenzen

Badaczka
Jule-Marie Lorenzen

Magister socjologii (Uniwersytet Techniczny w Berlinie). Stypendystka fundacji Heinricha Bölla. W swojej dysertacji analizowała programy mentorskie mające na celu wsparcie młodych osób w przejściu ze szkoły na rynek pracy lub uniwersytet. Interesuje ją również zagadnienie społecznych nierówności, teoria pola i habitusu oraz teorie światów społecznych. Jej główne obszar zainteresowań badawczych stanowią socjologia wiedzy i edukacji, biograficzne sposoby radzenia sobie z niepewnością we współczesnych społeczeństwach, a także jakościowe metody w badaniach społecznych. Współpracowniczka niemieckiego zespołu w projekcie PREWORK.

Magdalena Andrejczuk

Asystentka naukowa

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (od 2014 roku). Pracę doktorską dotyczącą startupów przygotowuje pod opieką prof. Juliusza Gardawskiego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach: ekonomia i socjologia na Uniwersytecie w Białymstoku. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2008-2011). W latach 2010-2016 pracowała w Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, m.in. jako menedżerka Programu Partnerstwa, odpowiadała też za inaugurację i koordynację europejskiego programu Karty Różnorodności w Polsce. Autorka i współautorka publikacji i artykułów dotyczących odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i szkolenia na ten temat. 

Jej zainteresowania badawcze związane są z przedsiębiorstwami typu startup i ich ekosystemem, nowymi technologiami, ale też odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Prowadzi blog: ostartupach.pl

https://twitter.com/magdandrejczuk
https://pl.linkedin.com/in/magdaand

Jacek Burski

Asystent naukowy

Socjolog, przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Kai Kaźmierskiej na temat świata społecznego kibiców piłkarskich. Autor artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i monografiach m.in. z zakresu badań biograficznych; wykonawca w projekcie finansowanym w ramach konkursu OPUS przez Narodowe Centrum Nauki Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej (2014-2018) poświęconym metodzie biograficznej; uczestnik warsztatów i seminariów bazujących na materiałach o tej charakterystyce. Od lutego 2017 wykonawca w projekcie PREWORK.  

Aleksandra Drabina

Asystentka naukowa

Absolwentka i obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała jako dziennikarka – publicystka. Członkini Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”. Z zamiłowania obserwatorka i badaczka popkultury i mediów, obroniła prace dyplomowe na temat tworzenia znaczeń wokół homoseksualizmu i męskości w popkulturze. Autorka publikacji i redaktorka monografii dotykających problematyki płci kulturowej oraz kultury popularnej. W pracy doktorskiej zajmie się badaniem tożsamości społeczno-kulturowej w biografiach młodych mężczyzn. Obecnie jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim męskość, kobiecość, rodzina, tożsamość, moda i ubiór, obserwacje popkultury i socjologia jakościowa.

Mateusz Karolak

Asystent naukowy
Mateusz Karolak

Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach MISH studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu filozofię, etnologię oraz antropologię kulturową. W latach 2013-2016, jako stypendysta Marie Curie, pracował w ramach Sieci Szkolenia Początkowego Changing Employment. Stypendia i staże naukowe odbywał na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz w Europejskiej Centrali Związków Zawodowych w Brukseli. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię polityczną Europy Środkowo-Wschodniej, konsekwencje prekaryzacji pracy, a także migracje wewnątrz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, konsekwencji i subiektywnych wymiarów migracji powrotnych. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego oraz redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. W wolnym czasie eksperymentuje z filmem socjologicznym.

Więcej informacji oraz spis publikacji: https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Karolak

Alexandra Seehaus

Asystentka naukowa
Alexandra Seehaus

Magister socjologii (specjalność socjologia gospodarki i finansów – Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem). Doktorantka oraz współpracowniczka niemieckiego zespołu w projekcie PREWORK. Obecnie wizytująca badaczka w Center for Employment Relations, Innovation and Change (CERIC) na Uniwersytecie Leeds. Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy oraz gospodarki, a także krytyczną ekonomię polityczną ze szczególnym uwzględnieniem finansjeryzacji, reprodukcji nierówności oraz wpływu prekaryzacji na stosunki pracy.

Denis Neumann

Asystent naukowy

Student studiów magisterskich na kierunku Socjologia, specjalność Społeczeństwa Europejskie na Freien Universität w Berlinie. Na Uniwersytecie w Osnabrück obronił pracę licencjacką z nauk społecznych pt. „Tworzenie kolektywnej tożsamości w zglobalizowanej kulturze hip-hopu”. Przez cztery lata pracował jako dziennikarz muzyczny. Interesuje się kwestiami dotyczącymi migracji i tożsamości, transnacjonalizacji, biedy oraz wykluczenia społecznego.

Dotychczasowi współpracownicy

Katarzyna Jarguz

Asystentka naukowa
Katarzyna Jarguz

Studentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku socjologia. Trzykrotnie otrzymała nagrodę oraz tytuł najlepszej studentki Instytutu Socjologii UZ.  W pracy licencjackiej zajęła się kwestią pracoholizmu oraz stworzyła kampanię społeczną skierowaną do młodych pracowników i pracodawców. Obecnie pisze pracę magisterską o stresie związanym z podjęciem pierwszej pracy.

Główne obszary zainteresowań to: socjologia pracy, psychologia, patologie społeczne.

Olga Czeranowska

Asystentka naukowa
Olga Czeranowska

Socjolożka, absolwentka studiów magisterskich na kierunku socjologia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się problematyką prestiżu zawodów w perspektywie indywidualnej.

Zainteresowania naukowe: socjologia pracy, badania kultury popularnej, metodologia badań jakościowych

Karolina Szczepaniak

Asystentka naukowa
Karolina Szczepaniak

Studentka studiów magisterskich na kierunku socjologia spec. mediacje międzykulturowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz reklamy i marketingu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ukończyła studia stopnia pierwszego na filologii spec. arabistyka. Laureatka III Międzynarodowych Mistrzostw Debat Studenckich w Języku Arabskim. W ramach wolontariatu pracowała w organizacjach pozarządowych na terenie Polski i Libanu. Pracuje jako kierownik na letnich obozach dla dzieci i młodzieży. Interesuje się językiem i kulturą arabską, dyskursem medialnym oraz podróżami.

Hannah Heyenn

Asystentka naukowa

Studentka studiów magisterskich w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (FU), specjalność socjologia. Licencjat z ekonomii społecznej uzyskała na Uniwersytecie w Hamburgu. W ramach projektu PREWORK przygotowuje pracę magisterską o temacie: „Prekarna praca – prekarne życie?  Strategie życiowe młodych polskich imigrantów w Niemczech.“ Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię migracji oraz pracy, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowych z Europy Środkowo Wschodniej i jej wpływu na społeczeństwa Europy Zachodniej. Wcześniej pracowała w ramach finansowanego ze środków UE projektu, który dokumentował przypadki łamania praw pracowniczych polskich migrantów zarobkowych w Niemczech. Z wynikami projektu zapoznać można się na stronie: www.testing-eu-citizenship.de